'Olle Jonson’-priset 2023 går till Jakob Johansson och John Bredvad-Jensen för

En lönsam implementation av kollaborativa robotar

Studien visar att man kan minska felutfall och skapa både förbättrad ergonomi för operatörer och säker hantering av interaktion mellan människa och robot.

Arbetet redovisar en studie av process, koncept, riskanalys och simulering av samverkan mellan robot och människa där kvalitetstekniska verktyg har använts på ett föredömligt sätt.


Olle Jonson stipendiet delas mellan två uppsatser utförda inom klassisk svensk industri och visar hur kvalitetstekniskt arbete kan förnya och förbättra verksamheter.

•  Det första arbetet är en 15 hp uppsats på Husqvarna AB, där en flaskhals kopplat till provkörningsmoment av motorsågar studerats. Resultatet har lett till betydande effektivisering av produktionsprocessen.

•  Det andra arbetet är en 30 hp uppsats på Derome Timber AB, en studie av kvalitetsbristkostnader. Resultatet visar betydelsen av att skapa mätbarhet i tillverkningsprocessen. Dessutom har begreppet Lean Six Sigma kopplats till effektivitetsmatrisen och visar hur sågverksindustrin kan jobba systematiskt med kvalitetsbristkostnader.


Ingenjör Olle Jonson föddes i Stockholm 1917.

Efter examen vid Tekniska skolan anställdes han som kontrollingenjör vid Electrolux och sedan vid Kungl arméförvaltningens tygdepartement.
1969 kom han till Förenade fabriksverken (FFV) som chef för koncernens kvalitetsfunktion.

Han var en av grundarna 1952 av Kontrollingenjörernas förening, nuvarande Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK), där han blev hedersmedlem 1982.  Han var också vicepresident i European Organisation for Quality Control 1966 och därmed ansvarig för kvalitetskonferensen i Stockholm samt president för EOQC 1967-68 där han blev hedersmedlem 1982.
Olle Jonson kallades till medlem i International Academy for Quality.  Han pensionerades från FFV 1982.

Olle Jonson avled 1988 i en ålder av 71 år.

Ansökan om OJ-priset:

SV  ENG


Mer info:

sfk.se/kvalitet-utmarkelser

Om Olle Jonson

2023         • = finalist,         • = vinnare             Motivering...

•  Tove Söder

Strategic Spatial Planning in an Evolving Governance Structure ~~ Decolonizing planning in Namibia – 
Blekinge Tekniska Högskola

Forskningen belyser utmaningar vid implementering av strategisk fysisk planering i det Namibiska planeringssystemet. Slutsatserna visar svårigheter inom samarbetet mellan statliga och kommunala styrnivåer.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Simon Andersson      Martin Jellvert Börjeson

Customer Journey Management Within B2B E-commerce - A case study on how to implement Customer Journey Management
CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Forskning kring implementering av verktyget Customer Journey Management är idag otillräcklig. Uppsatsens mål är att bidra till framtida utveckling av verktyget.

Sammanfattning    Examensarbetet     Presentation•  Ella Kristoffersson     

Upskilling i Föränderliga Yrkesroller – En studie om kvalitet i arbetet med kompetensutveckling
UPPSALA UNIVERSITET

???

Sammanfattning    Examensarbetet•  Mikael Bergh      Sophie Strugholz

From Data to Insights: Artificial Intelligence
Linnéuniversitetet

Framväxande teknik, t.ex. AI, omformar många företags digitala landskap och konkurrensmiljö. Arbetet föreslår en ny roll i företaget för att minska på uppbundna resurser, komplettera informationsbehov och skapa immateriellt värde.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Carl Cardone      Anna Zavjalova

Examining the adoption of blockchain technology in the diamond industry: Benefits and challenges of embracing disruptive innovation in conservative sectors
Linnéuniversitetet

Undersökning av implementeringen av blockchain-teknologi inom diamantindustrin

Sammanfattning    Examensarbetet•  Felicia Olsson Lenberg      Elin Lundström

Kartläggning av kvalitetsbristkostnader vid en inköpsavdelning - Identifiering av brister i inköpsunderlag samt framtagning av metoder för reducering av dessa
Linköpings universitet

Fallstudie som genom en flermetodsansats undersöker hur kvalitetsbristkostnader uppstår på en inköpsavdelning samt hur företag praktiskt kan arbeta med att reducera kvalitetsbristkostnader.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Madeleine Hansson      Johan Winell

Att skapa en strategi är bara halva jobbet – den ska implementeras också!
Mittuniversitet

Studien undersöker förståelsen hur nyckelfaktorer samspelar med medarbetares och chefers upplevelser av strategiimplementering. Nyckelfaktorerna förändringsledning, kommunikation och ledarskap är särskilt viktiga..

Sammanfattning    Examensarbetet•  Stina Enblom      Silvia Padovan

Quality from the perspective of the internal customer
Mittuniversitet

Mätning av kundupplevelse är viktigt för förbättringsarbetet. Studien utforskar förekomsten av intern kundupplevelse inom en organisation.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Hanna Gertsson      Henrik Lindberg

Integration of Advanced Product Quality Planning in Quality Preparation for an Original Equipment Manufacturer in the Automotive Industry
Luleå universitet

The study examines how the automotive industry can undergo an transformation to implement processes for new products. The focus has been on the project model Advanced Product Quality Planning.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Jakob Johansson      John Bredvad-Jensen

A profitable implementation of collaborative robots
Chalmers university of technology

Implementing collaborative robots to replace manual work by using product development methods and visualising the production flow.

Sammanfattning    Examensarbetet     Presentation•  Aravind Vasudevaru Ajaya Kumar     

Developing an integrated framework for analyzing customer complaint flow with Six Sigma
Chalmers university of technology

Develop and maintain Quality KPIs of the customer complaint collection to improve customer retention and defect resolution.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Rebecca Nordenström      Emilie Sjöstedt

Nyckeln till överlevnad, potentialen med delaktiga och engagerade medarbetare
Mittuniversitetet

Delaktiga och engagerade medarbetare bidrar till förbättringsarbete. Studien lyfter fram ytterligare en aspekt: Engagemang sprider engagemang.

Sammanfattning    Examensarbetet     Presentation•  Björn Tomas Minde      Niklas Bäcklund

Unlocking the Potential of AI-driven Circular Business Model Innovation: A case study of an industrial symbiosis
Luleå Tekniska Universitet

AI-driven cirkulär affärsmodell genom ett initiativ inom SSAB. Resultaten ger insikter om hur AI kan förstärka resursflöden.

Sammanfattning    Examensarbetet     Presentation•  Gulli Saeidyfar      Johanna Apell

Ett högre syfte och attraktiv kvalitet i systematiskt kvalitetsarbete
Mittuniversitetet

Hur ett högre syfte och attraktiv kvalitet spelar för att engagera medarbetare i förbättringsarbete. Föreslår förslag på praktiska implikationer och framtida forskning.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Piotr Aspervall      Kristoffer Edén

Engagemang genom redovisningsinformation - En kvalitativ studie ur ett kommunikationsperspektiv
Karlstads universitet

Undersöker vilka egenskaper hos redovisningsinformation som skapar arbetsengagemang.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Lezan Rashid      Kafa Ido

Framgångsrika ledare - Vilka arbetssätt använder framgångsrika ledare i sin vardag
Mittuniversitet

Vilka arbetssätt använder framgångsrika ledare? Sex ledare med många års erfarenhet inom ledarskap har intervjuats och beskrivit vilka arbetssätt de använder.

Sammanfattning    Examensarbetet•••• •••• •••• •••• ••••

2022         • = finalist,         • = vinnare (2st)             Motivering...

•  Filippa Plantin & Annie Sjöholm    filpla@student.chalmers.se   liannie@student.chalmers.se

What can be learned from the Covid-19 pandemic? A case study at Skaraborg Hospital Group
Chalmers university of technology

Pandemin medförde allvarliga konsekvenser för sjukvården och kapaciteten var ansträngd redan tidigare. En bättre produktionsplanering och ett bättre utnyttjande av resurser kan alltså vara nödvändigt.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Clara Ramshage & Rebecka Riendeau    clara.ramshage@gmail.com   rebeckariendeau@gmail.com

Painiting Inside the Lines - The Intraprenurial Dilemma
Uppsala universitet

Motsättningen mellan autonomi och kontroll blir ett uttryck för samspelet mellan rigida system och innovativa insatser.  Förutsättningarna för nödvändiga åtgärder är därmed en komplex balansakt.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Linnea Skoog & Charlotte Colliander    linnea.skoog@amal.se   colliander.charlotte@gmail.com

Att göra det extra till det ordinarie
Göteborgs universitet

En uppsats om skolutveckling i grundskolan. Ämnet är relevant för samtliga professioner inom skolans verksamhet för en framgångsrik skolgång för alla elever.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Rasmus Arvidson & Albin Genberg    rasarv-7@student.ltu.se   albgen-7@student.ltu.se

Reducing non-value-added time in virtual meetings
Luleå universitet

Pandemin medförde användning virtuella möten vilket innebar tidigare okända problem. Examensarbetet söker förbättringar för att reducera icke-effektiv tid.

    Examensarbetet•  Maria Berglund & Anette Gladher    mariaberglund200@gmail.com   anette.gladher@gmail.com

Utveckla ett engagerat medarbetarskap
Mittuniversitet

Utveckla ett engagerat medarbetarskap – en kvalitativ studie om vad som motiverar och engagerar till förändringsarbete inom offentlig sektor utifrån ett medarbetarperspektiv.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Anna-Karin Sjögren Näs & Kajsa Fridell    annakarinnn@gmail.com   kajsa.fridell@gmail.com

Ledares och medarbetares syn på delaktighet vid ett flexibelt arbetssätt
Mittuniversitet

Pandemin medförde att ett flexibelt arbetssätt blivit vardag i många organisationer och detta påverkar medarbetarnas förutsättningar till delaktighet.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Erik Johansson    johanssonerik93@gmail.com  

Systematiska förbättringsarbeten i sågverksindustrin: arbete med kvalitetsbristkostnader
Luleå tekniska universitet

Sågverksindustrin tillämpar inte systematiskt förbättringsarbete i samma utsträckning som andra industrier. Denna studie visar på förbättringsarbete för att minska kvalitetsbristkostnader.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Katarina Brundin    katarinabrundin@outlook.com  

Kvalitetsledning på distans
Mittuniversitetet

Studien lyfter hur kommuner som huvudmän arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet, inom den kommunala vuxenutbildningen, när utbildningen sker via avtal med privata skolor.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Kristoffer Carlsson    ptkcarlsson@gmail.com  Julia Franzén gusjohjuh@student.gu.se

Utforskande av förklarande variabler för en uppgifts svårighetsgrad - Analys av Bergs Balansskala utifrån ett fysioterapeutiskt perspektiv
Göteborgs universitet

Balanstest kan ge samma poäng trots att patienterna har helt olika problem. Denna uppsats analyserar ett vanligt balanstest utifrån att istället identifiera förklarande variabler.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Ximena Samuelsson-Allendes    ximena.samuelsson-allendes.2315@student.uu.se  Charlott Lundberg charlott.lundberg.3439@student.uu.se

Tillsammans för ett hållbart arbetsliv
Uppsala universitet

Definition av 'hållbart arbetsliv' leder till en ny hörnstensmodell för kvalitetsutveckling samt en modell för att mäta implementationen av nya arbetssätt.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Péter Áron Herszényi    peterar@student.chalmers.se  Gustav Bergling gusbergl@student.chalmers.se

An investigation into how error taxonomies can generate actionable data.
Chalmers university of technology

Att göra fel vid tillverkning av läkemedel kan ha förödande effekter för patienter.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Yvonne Bengtsson    yvonne.bengtsson85@gmail.com  Alina Puur alinapuur@gmail.com

Sambandet mellan organisationsstruktur och förbättringskultur.
Mittuniversitetet

??

Sammanfattning    Examensarbetet•  Mikaela Runeson    mikaela.runeson@gmail.com  Emma Fredh emmafredh@gmail.com

Är den agila organisationen svaret på att leda i en föränderlig värld?
Mittuniversitetet

Kvalitativ uppsats som undersöker ledarens upplevelse av att leda och stödja organisationen i en föränderlig värld utifrån kännetecken för agil organisation.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Lezan Rashid    Lezan.Rashid@knightec.se  Kafa Ido kafa.ido@botkyrka.se

Framgångsrika ledare – Vilka arbetssätt använder framgångsrika ledare i sin vardag?
Mittuniversitetet

Det finns olika arbetssätt och gemensamma arbetssätt som framgångsrika ledare använder för att utveckla sin organisation.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Rikard Månsson    rigge96@hotmail.com  

Effektivisering av provkörning för handhållna produkter
Jönköping universitet

Sex Sigmas systematiska arbetssätt för att hitta rotorsaker och hur produktens kvalitet påverkas

Sammanfattning    Examensarbetet•  Eleonore Höddelius    eleonore.hoddelius@hotmail.com  Olivia Nordström olinor-7@student.ltu.se

Att skapa en infrastruktur för ständiga förbättringar: En fallstudie hos ett snabbväxande företag
Luleå tekniska universitet

Cirka 60-80 procent av initiativen till att implementera ständiga förbättringar misslyckas. Examensarbetet visar ett effektivt sätt att minska andelen misslyckade initiativ.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Sofie Bjurström    sofbj306@student.liu.se  Sofia Johnsson sofjo209@student.liu.se

Adoption of Digital Innovations in a Global Organization
Linköpings universitet

En fallstudie som med ett omfattande dataunderlag och analys utvecklar en modell för att förstå vilka internt relaterade faktorer som påverkar digitala innovationer i organisationer.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Johan Lindström    johli888@student.liu.se  Ravi Patel ravpa486@student.liu.se

Analysis of Measurement System robustness in the automotive industry
Linköpings universitet

Hitta faktorer som påverkar variationer i ett mätsystem och reducera dessa. Examensarbetet använde en fallstudie, semistrukturerade intervjuer och tester för att analysera detta fenomen.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Isac Stigenhed    isast372@student.liu.se  Sebastian Adle sebad708@student.liu.se

Development of an Implementation Plan for Six Sigma within a Swedish Healthcare Context
Linköpings universitet

Examensarbetet undersöker hur Six Sigma kan implementeras på Region Östergötland genom att skapa en implementeringsplan.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Tobias Johansson    Tobias.johansson@stenarecycling.se  William Säre sarew@student.chalmers.se

Towards an Excellent Vehicle Damage Centre
Chalmers university of technology

Examensarbetet inom skadeverksamheten på Bilia riktade sig till att öka kvalitet och minska variation på utförda arbeten och att ge konkreta förbättringsförslag.

    Examensarbetet•••• •••• •••• •••• ••••