Olle Jonson stipendiet delas mellan två uppsatser utförda inom klassisk svensk industri och visar hur kvalitetstekniskt arbete kan förnya och förbättra verksamheter.

•  Det första arbetet är en 15 hp uppsats på Husqvarna AB, där en flaskhals kopplat till provkörningsmoment av motorsågar studerats. Resultatet har lett till betydande effektivisering av produktionsprocessen.

•  Det andra arbetet är en 30 hp uppsats på Derome Timber AB, en studie av kvalitetsbristkostnader. Resultatet visar betydelsen av att skapa mätbarhet i tillverkningsprocessen. Dessutom har begreppet Lean Six Sigma kopplats till effektivitetsmatrisen och visar hur sågverksindustrin kan jobba systematiskt med kvalitetsbristkostnader.

Ansökan om OJ-priset:

SV  ENG


Mer info:

sfk.se/kvalitet-utmarkelser
2022         • = finalist,         • = vinnare (2st)             Motivering...

•  Filippa Plantin & Annie Sjöholm    filpla@student.chalmers.se   liannie@student.chalmers.se

What can be learned from the Covid-19 pandemic? A case study at Skaraborg Hospital Group
Chalmers university of technology

Pandemin medförde allvarliga konsekvenser för sjukvården och kapaciteten var ansträngd redan tidigare. En bättre produktionsplanering och ett bättre utnyttjande av resurser kan alltså vara nödvändigt.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Clara Ramshage & Rebecka Riendeau    clara.ramshage@gmail.com   rebeckariendeau@gmail.com

Painiting Inside the Lines - The Intraprenurial Dilemma
Uppsala universitet

Motsättningen mellan autonomi och kontroll blir ett uttryck för samspelet mellan rigida system och innovativa insatser.  Förutsättningarna för nödvändiga åtgärder är därmed en komplex balansakt.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Linnea Skoog & Charlotte Colliander    linnea.skoog@amal.se   colliander.charlotte@gmail.com

Att göra det extra till det ordinarie
Göteborgs universitet

En uppsats om skolutveckling i grundskolan. Ämnet är relevant för samtliga professioner inom skolans verksamhet för en framgångsrik skolgång för alla elever.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Rasmus Arvidson & Albin Genberg    rasarv-7@student.ltu.se   albgen-7@student.ltu.se

Reducing non-value-added time in virtual meetings
Luleå universitet

Pandemin medförde användning virtuella möten vilket innebar tidigare okända problem. Examensarbetet söker förbättringar för att reducera icke-effektiv tid.

    Examensarbetet•  Maria Berglund & Anette Gladher    mariaberglund200@gmail.com   anette.gladher@gmail.com

Utveckla ett engagerat medarbetarskap
Mittuniversitet

Utveckla ett engagerat medarbetarskap – en kvalitativ studie om vad som motiverar och engagerar till förändringsarbete inom offentlig sektor utifrån ett medarbetarperspektiv.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Anna-Karin Sjögren Näs & Kajsa Fridell    annakarinnn@gmail.com   kajsa.fridell@gmail.com

Ledares och medarbetares syn på delaktighet vid ett flexibelt arbetssätt
Mittuniversitet

Pandemin medförde att ett flexibelt arbetssätt blivit vardag i många organisationer och detta påverkar medarbetarnas förutsättningar till delaktighet.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Erik Johansson    johanssonerik93@gmail.com  

Systematiska förbättringsarbeten i sågverksindustrin: arbete med kvalitetsbristkostnader
Luleå tekniska universitet

Sågverksindustrin tillämpar inte systematiskt förbättringsarbete i samma utsträckning som andra industrier. Denna studie visar på förbättringsarbete för att minska kvalitetsbristkostnader.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Katarina Brundin    katarinabrundin@outlook.com  

Kvalitetsledning på distans
Mittuniversitetet

Studien lyfter hur kommuner som huvudmän arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet, inom den kommunala vuxenutbildningen, när utbildningen sker via avtal med privata skolor.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Kristoffer Carlsson    ptkcarlsson@gmail.com  Julia Franzén gusjohjuh@student.gu.se

Utforskande av förklarande variabler för en uppgifts svårighetsgrad - Analys av Bergs Balansskala utifrån ett fysioterapeutiskt perspektiv
Göteborgs universitet

Balanstest kan ge samma poäng trots att patienterna har helt olika problem. Denna uppsats analyserar ett vanligt balanstest utifrån att istället identifiera förklarande variabler.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Ximena Samuelsson-Allendes    ximena.samuelsson-allendes.2315@student.uu.se  Charlott Lundberg charlott.lundberg.3439@student.uu.se

Tillsammans för ett hållbart arbetsliv
Uppsala universitet

Definition av 'hållbart arbetsliv' leder till en ny hörnstensmodell för kvalitetsutveckling samt en modell för att mäta implementationen av nya arbetssätt.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Péter Áron Herszényi    peterar@student.chalmers.se  Gustav Bergling gusbergl@student.chalmers.se

An investigation into how error taxonomies can generate actionable data.
Chalmers university of technology

Att göra fel vid tillverkning av läkemedel kan ha förödande effekter för patienter.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Yvonne Bengtsson    yvonne.bengtsson85@gmail.com  Alina Puur alinapuur@gmail.com

Sambandet mellan organisationsstruktur och förbättringskultur.
Mittuniversitetet

??

Sammanfattning    Examensarbetet•  Mikaela Runeson    mikaela.runeson@gmail.com  Emma Fredh emmafredh@gmail.com

Är den agila organisationen svaret på att leda i en föränderlig värld?
Mittuniversitetet

Kvalitativ uppsats som undersöker ledarens upplevelse av att leda och stödja organisationen i en föränderlig värld utifrån kännetecken för agil organisation.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Lezan Rashid    Lezan.Rashid@knightec.se  Kafa Ido kafa.ido@botkyrka.se

Framgångsrika ledare – Vilka arbetssätt använder framgångsrika ledare i sin vardag?
Mittuniversitetet

Det finns olika arbetssätt och gemensamma arbetssätt som framgångsrika ledare använder för att utveckla sin organisation.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Rikard Månsson    rigge96@hotmail.com  

Effektivisering av provkörning för handhållna produkter
Jönköping universitet

Sex Sigmas systematiska arbetssätt för att hitta rotorsaker och hur produktens kvalitet påverkas

Sammanfattning    Examensarbetet•  Eleonore Höddelius    eleonore.hoddelius@hotmail.com  Olivia Nordström olinor-7@student.ltu.se

Att skapa en infrastruktur för ständiga förbättringar: En fallstudie hos ett snabbväxande företag
Luleå tekniska universitet

Cirka 60-80 procent av initiativen till att implementera ständiga förbättringar misslyckas. Examensarbetet visar ett effektivt sätt att minska andelen misslyckade initiativ.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Sofie Bjurström    sofbj306@student.liu.se  Sofia Johnsson sofjo209@student.liu.se

Adoption of Digital Innovations in a Global Organization
Linköpings universitet

En fallstudie som med ett omfattande dataunderlag och analys utvecklar en modell för att förstå vilka internt relaterade faktorer som påverkar digitala innovationer i organisationer.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Johan Lindström    johli888@student.liu.se  Ravi Patel ravpa486@student.liu.se

Analysis of Measurement System robustness in the automotive industry
Linköpings universitet

Hitta faktorer som påverkar variationer i ett mätsystem och reducera dessa. Examensarbetet använde en fallstudie, semistrukturerade intervjuer och tester för att analysera detta fenomen.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Isac Stigenhed    isast372@student.liu.se  Sebastian Adle sebad708@student.liu.se

Development of an Implementation Plan for Six Sigma within a Swedish Healthcare Context
Linköpings universitet

Examensarbetet undersöker hur Six Sigma kan implementeras på Region Östergötland genom att skapa en implementeringsplan.

Sammanfattning    Examensarbetet•  Tobias Johansson    Tobias.johansson@stenarecycling.se  William Säre sarew@student.chalmers.se

Towards an Excellent Vehicle Damage Centre
Chalmers university of technology

Examensarbetet inom skadeverksamheten på Bilia riktade sig till att öka kvalitet och minska variation på utförda arbeten och att ge konkreta förbättringsförslag.

    Examensarbetet•••• •••• •••• •••• ••••